Privacybeleid voor bezoekers van deze website met verwijzingen naar verklaringen van toestemming

Hallo en dank u voor uw interesse in onze website. Uitsluitend met het oog op een betere leesbaarheid worden in het volgende privacybeleid geen mannelijke, vrouwelijke of genderneutrale taalvormen gebruikt. Alle persoonlijke verwijzingen gelden voor alle geslachten: mannelijk, vrouwelijk en genderneutraal. Naast deze en andere zaken nemen wij ook uw recht op privacy, gegevensbescherming en informationele zelfbeschikking zeer serieus. Om deze reden willen wij u de volgende informatie verstrekken:

 

Wie zijn wij? Wie is verantwoordelijk voor gegevensbescherming (functionaris voor gegevensbescherming)?

Choice AG, Thomas-Mann-Strasse 16-20, 90471 Neurenberg, Duitsland. Telefoon: +49 911 480499-0; E-mail: info@choice.de, Directeuren: De heer Antonio Pardo en de heer Bego Jasenac. Samen met Jaguar Land Rover Europe en Jaguar Land Rover Belux, exploiteren wij "Jaguar & Land Rover Rent". Wij hebben ook besloten een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen. Dit is advocaat Dr. Stephan Gärtner van StanhopeONE (Data Protection Officer gecertificeerd door TÜV Süd), die u kunt bereiken via dsb@stanhope.de.

 

Wat gebeurt er als u de website alleen voor informatie gebruikt?

(1) Als u onze website puur voor informatie gebruikt, d.w.z. als u zich niet als gebruiker registreert en ook geen aanvullende informatie doorgeeft, leggen wij de volgende informatie van u vast: IP-adres, gegevens en tijdstip van de aanvraag, tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT), opgevraagde inhoud (de specifieke pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, de relevante omvang van de gegevensoverdracht, website die verantwoordelijk is voor de aanvraag, browser, besturingssysteem en de interface daarvan, taal en browsersoftwareversie. Wij ontvangen deze gegevens door middel van cookies en rechtstreeks van uw browser.

(2) Het doel van deze verwerking is om onze website beschikbaar te stellen en om statistische analyses uit te voeren.

(3) De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, punt 1, onder f), GDPR, waarbij de verwerking van persoonsgegevens ook zonder toestemming van de betrokkene mogelijk is, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene en deze de bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind is. De onder artikel 2 genoemde doeleinden zijn in ons economisch belang. Indien wij cookies gebruiken, verwijzen wij u naar de informatie onder "Hoe gebruiken wij cookies op deze website?", in het bijzonder met betrekking tot de maximale bewaartermijn.

(4) Er bestaat geen wettelijke verplichting om deze gegevens te verwerken.

 

Wat gebeurt er als u ons contactformulier gebruikt?

(1) Als u met ons communiceert via ons contactformulier, leggen wij de gegevens vast die u in het formulier invoert.

(2) Alleen u kent de redenen voor het opnemen van contact; de reactie daarop beschrijft tegelijkertijd het doel van onze verwerking.

(3) Als het gaat om een specifieke schuldverplichting, zij het in verband met de initiatie, uitvoering of sluiting ervan, is de rechtsgrondslag voor de verwerking artikel(6)(1)(b) GDPR, omdat de communicatie dan vereist is voor de initiatie, uitvoering en sluiting van de schuldverplichting. Wij bewaren deze persoonsgegevens altijd tot het einde van de contractuele relatie tussen ons. In dit geval verwerken wij uw gegevens ook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, punt 1, onder c) GDPR, § 147 Duitse algemene belastingwet, § 257 Duits Wetboek van Koophandel. Deze voorschriften bepalen dat sommige van de bovengenoemde gegevens moeten worden bewaard nadat aan het doel is voldaan. Wij zijn daarom verplicht om te bewaren:

a. gegevens over uw persoon gedurende tien jaar die afkomstig zijn uit boeken en bescheiden, inventarissen, jaarrekeningen, afzonderlijke jaarrekeningen in de zin van § 325, lid 2a, van het Duitse Wetboek van Koophandel, concernrekeningen, directieverslagen en concernmanagementverslagen, openingsbalansen, journaalbonnen, documenten in de zin van artikel 15, lid 1, en artikel 163 van het Douanewetboek van de Unie, rekeningboeken en de bedrijfsinstructies en andere organisatiedocumenten die nodig zijn voor het begrip ervan. De bewaartermijn begint doorgaans aan het einde van het kalenderjaar waarin het desbetreffende document is opgesteld (artikel 6, lid 1, punt 1, onder c), GDPR, juncto § 147 van de Duitse algemene belastingwet en § 257 van het Duitse wetboek van koophandel);

b. gegevens over uw persoon gedurende zes jaar die afkomstig zijn van commerciële of zakelijke correspondentie, reproducties van commerciële en zakelijke correspondentie en andere documenten die relevant zijn voor de belastingheffing. De bewaartermijn begint doorgaans aan het einde van het kalenderjaar waarin het desbetreffende document is opgesteld (artikel 6, lid 1, punt 1, onder c), GDPR, juncto § 147 van de Duitse algemene belastingwet en § 257 van het Duitse wetboek van koophandel).

(3) In alle andere gevallen is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, punt 1, onder f), GDPR, waarbij de verwerking van persoonsgegevens ook zonder toestemming van de betrokkene mogelijk is, indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene en deze de bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind is. Communicatie buiten een schuldverplichting is in ons beider belang, aangezien wij uw verzoek moeten onderzoeken. Wij bewaren uw gegevens totdat het doel in verband met legitieme belangen is vervuld en er geen bewaarverplichtingen meer zijn in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, onder c), GDPR.

(4) Voor zover dit niet uitdrukkelijk is bepaald in artikel 6, lid 1, punt 1, onder c), GDPR, is er geen wettelijke verplichting om gegevens te verwerken.

 

Wat gebeurt er als ik me inschrijf voor en gebruik maak van de interne ruimte?

(1) Indien u zich registreert voor de interne ruimte, registreren wij de gegevens die u tijdens het registratieproces verstrekt, waaronder aanhef, titel, voornaam, achternaam, bedrijf, adres, geboortedatum, vast en mobiel nummer, emailadres, wachtwoord. Wij registreren uw handelingen in de interne ruimte indien dit noodzakelijk is voor de vaststelling van de schuldverplichting die wordt nagestreefd. Het doel van de verwerking is het tot stand brengen, vervullen en afsluiten van de aangeboden diensten (bijv. het boeken van een huurauto bij een geselecteerde aangesloten partneronderneming van Jaguar en Land Rover Rent).

(2) De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel(6)(1)(b) GDPR, omdat de communicatie dan vereist is voor het aangaan, uitvoeren en afsluiten van de schuldverplichting. Wij bewaren deze persoonsgegevens altijd tot het einde van de contractuele relatie tussen ons. Indien deze overeenkomst echter eindigt voordat zes jaar zijn verstreken na ontvangst van uw gegevens, zullen wij deze gegevens ten minste zes jaar bewaren; deze bewaartermijn begint aan het einde van het kalenderjaar waarin wij uw gegevens hebben ontvangen.

(3) In dit geval verwerken wij uw gegevens ook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn. De rechtsgrondslag is artikel 6(1)(1)(c) GDPR, § 147 Duitse Algemene Belastingwet, § 257 Duits Wetboek van Koophandel. Deze verordeningen bepalen dat sommige van de bovengenoemde gegevens moeten worden bewaard nadat het doel is vervuld. Dit betekent dat wij verplicht kunnen zijn om te bewaren:

a. gegevens over uw persoon gedurende tien jaar die afkomstig zijn uit boeken en bescheiden, inventarissen, jaarrekeningen, afzonderlijke jaarrekeningen in de zin van § 325, lid 2a, van het Duitse Wetboek van Koophandel, concernrekeningen, directieverslagen en concernmanagementverslagen, openingsbalansen, journaaloverzichten, documenten in de zin van artikel 15, lid 1, en artikel 163 van het Douanewetboek van de Unie, rekeningboeken en de bedrijfsinstructies en andere organisatiedocumenten die nodig zijn voor het begrip ervan. De bewaartermijn begint doorgaans aan het einde van het kalenderjaar waarin het desbetreffende document is opgesteld (artikel 6, lid 1, punt 1, onder c), GDPR, juncto § 147 van de Duitse algemene belastingwet en § 257 van het Duitse wetboek van koophandel);

b. gegevens over uw persoon gedurende zes jaar die afkomstig zijn van handels- of zakelijke correspondentie, reproducties van handels- en zakelijke correspondentie en andere documenten die van belang zijn voor de belastingheffing. De bewaartermijn begint doorgaans aan het einde van het kalenderjaar waarin het desbetreffende document is opgesteld (artikel 6, lid 1, punt 1, onder c), GDPR, juncto § 147 van de Duitse algemene belastingwet en § 257 van het Duitse wetboek van koophandel).

(4) Voor zover dat niet uitdrukkelijk in artikel 6, lid 1, punt 1, onder c), GDPR is bepaald, bestaat er geen wettelijke verplichting om gegevens te verwerken.

 

Wat gebeurt er wanneer u tijdens het registratieproces toestemming verleent?

(1) Als onderdeel van de registratieprocedure geeft u de volgende toestemmingsverklaringen af:

Hierbij ga ik ermee akkoord dat Jaguar Land Rover Europe en Jaguar Land Rover Belux, en de Europese Nationale Verkoopmaatschappijen de persoonsgegevens die tijdens de registratie zijn verwerkt, mogen gebruiken en gebruiken om contact met mij op te nemen voor promotionele doeleinden. Dit kan schriftelijk, telefonisch, per e-mail of via sociale netwerken.

Door het verstrekken van deze toestemmingsverklaring stemt u ermee in dat de persoonsgegevens die zijn verstrekt in het kader van het aangaan, sluiten en uitvoeren van deze huurovereenkomst door Jaguar Land Rover Europe, Jaguar Land Rover Belux, de Europese Nationale Verkoopmaatschappijen en door deze partijen ingeschakelde dienstverleners kunnen worden verwerkt en gebruikt voor verdere persoonlijke klantenservice, bijvoorbeeld voor het verzenden van productinformatie en serviceaanbiedingen, uitnodigingen voor productlanceringen en andere evenementen, informatie en technische updates, klantenmagazines en markt- en opiniepeilingen, met name klanttevredenheidsonderzoeken over de merken Jaguar en Land Rover. Dit kan schriftelijk, telefonisch, per e-mail of via sociale netwerken. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

(2) U kunt een door u afgelegde verklaring van toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken en de verwerking of het gebruik van uw gegevens voor promotionele activiteiten of markt- en opiniepeilingen weigeren via datenschutz@choice.de.

(3) De verwerking wordt uitgevoerd in het kader van de toestemmingsverklaringen en is gebaseerd op artikel (6), lid 1, punt 1, onder a), GDPR. De gegevens worden bewaard totdat de toestemming wordt ingetrokken, tenzij er op het moment van intrekking van de toestemming bewaarplichten gelden.

(4) De rechtsgrondslag voor verwerking die nodig is voor het verzamelen van toestemming is artikel 6(1)(1)(c) GDPR. Volgens deze regelgeving is het ons toegestaan uw gegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. De wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, is gebaseerd op artikel (7)(1) GDPR en artikel (5)(1) GDPR. Volgens deze verordeningen zijn wij wettelijk verplicht om de verzameling van toestemming te documenteren. Dit is alleen mogelijk als wij uw gegevens als bewijs kunnen verzamelen. Wij bewaren de gegevens als dat nodig is voor bewijsdoeleinden. Indien u uw toestemming bevestigt, eindigt de bewaartermijn pas nadat u uw toestemming herroept, plus de tijd tot het einde van de verjaringstermijn van eventuele civiele vorderingen, d.w.z. doorgaans op 31 december van het derde kalenderjaar na het jaar waarin u uw toestemming herroept.

(6) Voor zover dit niet uitdrukkelijk is bepaald in artikel 6, lid 1, punt 1, onder c), GDPR, bestaat er geen wettelijke verplichting om gegevens te verwerken.

 

Hoe gebruiken wij Google Analytics?

(1) Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"), die in Europa wordt vertegenwoordigd door Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Een overzicht van het privacybeleid van deze aanbieder vindt u op policies.google.com/privacy. In die gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, is Google onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat onze dienstverlening te verbeteren en aantrekkelijker te maken voor u als gebruiker. Meer details over de werking van Google Analytics vindt u in Clausules 2 en 3.

(2) Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van de manier waarop u de website gebruikt. De aldus verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Indien u zich echter in een land bevindt dat lid is van de Europese Unie of verdragsluitende partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zal Google uw IP-adres eerst inkorten. Alleen bij wijze van uitzondering zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten worden verzonden en daar worden ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Wij gebruiken Google Analytics ook voor de meting van bezoekersstromen over meerdere apparaten, die wordt uitgevoerd met behulp van een gebruikers-ID. U kunt de meting van uw gebruik over meerdere apparaten deactiveren in uw klantenaccount onder "Mijn gegevens", "Persoonlijke informatie".

(3) Wij willen erop wijzen dat wij Google Analytics gebruiken met de extensie "_anonymizeIp()". Hierdoor worden alle IP-adressen in afgekorte vorm verwerkt, waardoor een directe persoonlijke verwijzing uitgesloten is. Indien verzamelde gegevens persoonlijke referenties bevatten, worden deze gegevens onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens gewist.

(4) De rechtsgrondslag voor de in clausules 2 en 3 beschreven verwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt 1, onder a), GDPR, die u via onze cookiebanner hebt verleend en die u met name kunt herroepen door de cookiebanner te deactiveren. Met deze herroeping zullen wij uw gegevens onmiddellijk wissen. Zonder deze herroeping zal de verwijdering uiterlijk na [14 maanden] plaatsvinden. U kunt de cookies ook uitschakelen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen; het is echter mogelijk dat u in dat geval niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) worden doorgestuurd naar en verwerkt door Google door de hier beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(5) De rechtsgrondslag voor verwerking die nodig is voor het verzamelen van toestemming is artikel 6(1)(1)(c) GDPR. Volgens deze regelgeving is het ons toegestaan uw gegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. De wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, is gebaseerd op artikel (7)(1) GDPR en artikel (5)(1) GDPR. Volgens deze verordeningen zijn wij wettelijk verplicht om de verzameling van toestemming te documenteren. Dit is alleen mogelijk als wij uw gegevens als bewijs kunnen verzamelen. Wij bewaren de gegevens als dat nodig is voor bewijsdoeleinden. Indien u uw toestemming bevestigt, eindigt de bewaartermijn pas nadat u uw toestemming herroept, plus de tijd tot het einde van de verjaringstermijn van eventuele civiele vorderingen, d.w.z. doorgaans op 31 december van het derde kalenderjaar na het jaar waarin u uw toestemming herroept.

(6) Voor zover dit niet uitdrukkelijk is bepaald in artikel 6, lid 1, punt 1, onder c), GDPR, bestaat er geen wettelijke verplichting om gegevens te verwerken.

 

Hoe gebruiken we Google Maps?

(1) Op deze website maken wij gebruik van de dienst Google Maps. Hierdoor kunnen wij interactieve kaarten direct op de website weergeven en kunt u de kaartfunctie handig gebruiken.

(2) Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Daarbij worden de in artikel 3 genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarop u kunt inloggen of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u via Google bent ingelogd, zijn uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. U moet zich afmelden voordat u de knop activeert, als u niet wilt dat gegevens worden gekoppeld aan uw Google-profiel. YouTube slaat uw gegevens op als een gebruikersprofiel en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggestuurde configuratie van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt plaats (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) ten behoeve van vraaggerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U beschikt over een recht van verzet tegen de aanmaak van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in vindt u in het privacybeleid van de aanbieder. Hier vindt u ook verdere informatie over uw rechten in dit verband en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(4) De rechtsgrondslag is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, onder a), GDPR, die u via onze cookiebanner hebt verstrekt en die u met name kunt intrekken door de cookiebanner te deactiveren. Met deze herroeping zullen wij uw gegevens onmiddellijk wissen. Zonder deze herroeping zal de verwijdering uiterlijk na [14 maanden] plaatsvinden.

(5) De rechtsgrondslag voor de verwerking die nodig is voor het verzamelen van toestemming is artikel 6(1)(1)(c) GDPR. Volgens deze regelgeving is het ons toegestaan uw gegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. De wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, is gebaseerd op artikel (7)(1) GDPR en artikel (5)(1) GDPR. Volgens deze verordeningen zijn wij wettelijk verplicht om de verzameling van toestemming te documenteren. Dit is alleen mogelijk als wij uw gegevens als bewijs kunnen verzamelen. Wij bewaren de gegevens als dat nodig is voor bewijsdoeleinden. Indien u uw toestemming bevestigt, eindigt de bewaartermijn pas nadat u uw toestemming herroept, plus de tijd tot het einde van de verjaringstermijn van eventuele civiele vorderingen, d.w.z. doorgaans op 31 december van het derde kalenderjaar na het jaar waarin u uw toestemming herroept.

(6) Voor zover dit niet uitdrukkelijk is bepaald in artikel 6, lid 1, punt 1, onder c), GDPR, bestaat er geen wettelijke verplichting om gegevens te verwerken.

 

Hoe gebruiken wij cookies op deze website?

(1) Wanneer u onze website bezoekt, worden ook cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en die het mogelijk maken bepaalde informatie door te sturen naar de instantie die de cookie heeft geplaatst (in dit geval, naar ons). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen op uw computer. Ze dienen om de website gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken in het algemeen.

(2) Wij gebruiken tijdelijke cookies. Tijdelijke cookies worden automatisch gewist wanneer de gebruiker de browser sluit. Hiertoe behoren in het bijzonder de sessie-cookie. Deze slaan een "sessie-ID" op, waarmee verschillende verzoeken van de browser van de bezoeker aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan de computer van de bezoeker worden herkend wanneer de bezoeker terugkeert naar de website. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, punt 1, onder f), GDPR, waarbij de verwerking van persoonsgegevens ook zonder toestemming van de betrokkene mogelijk is, indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene en deze de bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind is. De onder artikel 2 genoemde doeleinden zijn in ons economisch belang. Indien wij cookies gebruiken, zullen wij u verwijzen naar de uitleg van elke cookie, in het bijzonder met betrekking tot de maximale bewaartermijn.

(3) Wij gebruiken persistente cookies. Persistente cookies worden automatisch gewist na een voorgeschreven periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. De rechtsgrondslag is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt 1, onder a), GDPR, die u via onze cookiebanner hebt gegeven en die u in het bijzonder kunt intrekken door deactivering via de cookiebanner. Met deze herroeping zullen wij uw gegevens onmiddellijk wissen. Zonder deze herroeping vindt de verwijdering uiterlijk na [14 maanden] plaats.

(4) De rechtsgrondslag voor de verwerking die nodig is om toestemming te verkrijgen overeenkomstig clausule 3 is artikel 6(1)(1)(c) GDPR. Volgens deze voorschriften mogen wij uw gegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. De wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, is gebaseerd op artikel (7)(1) GDPR en artikel (5)(1) GDPR. Volgens deze verordeningen zijn wij wettelijk verplicht om de verzameling van toestemming te documenteren. Dit is alleen mogelijk als wij uw gegevens als bewijs kunnen verzamelen. Wij bewaren de gegevens als dat nodig is voor bewijsdoeleinden. Als u uw toestemming bevestigt, eindigt de bewaartermijn pas nadat u uw toestemming hebt herroepen, plus de tijd tot het einde van de verjaringstermijn van eventuele civiele vorderingen, d.w.z. doorgaans op 31 december van het derde kalenderjaar na het jaar waarin u uw toestemming hebt herroepen.

(5) Voor zover dit niet uitdrukkelijk is bepaald in artikel 6, lid 1, punt 1, onder c), GDPR, is er geen wettelijke verplichting om gegevens te verwerken.

 

Zorgen wij voor voldoende gegevensbeveiliging?

Wij handhaven de huidige technologische maatregelen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen, met name wat betreft de bescherming van uw persoonsgegevens tegen risico's bij de overdracht van gegevens en de toegang van derden tot de gegevens. Deze worden geactualiseerd overeenkomstig de huidige technologische mogelijkheden.

 

Welke rechten heb je?

U heeft een aantal rechten. U hebt het recht op informatie over de persoonsgegevens van u die wij verwerken, het recht op rectificatie of wissing, beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt ook de mogelijkheid om een klacht over ons in te dienen bij de verantwoordelijke regelgevende autoriteit. Wij informeren u beleefd dat deze rechten onderworpen kunnen zijn aan voorwaarden waarvan wij gebruik zullen maken.

Hier wird durch JavaScript die Übersicht aller Cookies als Tabelle eingefügt.